Tikumiskās audzināšanas programma "e-TAP"

Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” piedāvā Latvijas kontekstam pielāgotus mācību resursus pirmsskolas un pamatizglītības skolotājiem, lai palīdzētu īstenot tikumisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Tikumiskā audzināšana ietver sevī tiešās un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz bērniem un jauniešiem iegūt un izkopt labus morālos ieradumus jeb tikumus. Izglītības iestādēs tikumiskā audzināšana būtu jāīsteno apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, un šim nolūkam programma “e-TAP” ir patiesi noderīgs rīku kopums.

Programmā “e-TAP” cilvēks tiek uzskatīts par galveno vērtību, kas ikdienā izpaužas mīlestībā cieņā un rūpēs par katru cilvēku. Citas programmas pamatvērtības ir brīvība, atbildība, daba, patiesība un harmonija.  Programmā “e-TAP” tiek piedāvāts skatīties uz vērtībām un tikumiem caur katram vecumposmam atbilstošajām mācību tēmām un nodarbībām, kuru elastīgais izklāsts pielāgots bērnu izpratnes līmenim.

Mācību materiāli strukturēti četros tematiskajos moduļos:

  • Plaukstošas personības,
  • Plaukstošas attiecības,
  • Uzplaukums digitālā vidē,
  • Sabiedrības uzplaukums.

Katrā tematiskajā modulī tiek apskatītas vairākas savstarpēji saistītas tēmas (piem., ģimene, draudzība, veselīgs uzturs, emocionālā veselība) vairākās elastīgās nodarbībās. Katrā tēmā sasniedzamie rezultāti (zināšanas un morālās prasmes), kā arī aplūkotās vērtības un tikumi ir saskaņoti ar LR Pirmsskolas izglītības vadlīnijām un Pamatizglītības standartu. Mācību materiāli sastāv no detalizētiem nodarbību plāniem, prezentācijām un citiem materiāliem (darba lapas, saites uz video materiāliem u.c.).

Materiāli ir sadalīti pa vecuma grupām:

  • Pirmsskola (3. posms),
  • 1.–3. klasei,
  • 4.–6. klasei,
  • 7.–9. klasei.

Programmā katrai vecuma grupai tiek piedāvātas atbilstošas mācību tēmas, kas pielāgotas bērnu izpratnes līmenim. Mācību aktivitātēs iekļauti diskusiju punkti, morālās dilemmas, refleksija un praktiskās aktivitātes skolēniem. Sadaļā “Metodiskie materiāli skolotājiem” atradīsiet detalizēto informāciju par mācību programmas struktūru un mācību materiālu organizāciju, kā arī praktiskus norādījumus to izmantošanai.

Programma izveidota Latvijas Zinātņu Padome projekta "Tiešsaistes mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte bērnu un jauniešu (5-15 g.) tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs" ietvaros (projekta Nr. lzp-2020/2-0277). Projektu īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta akadēmiskais personāls no 01.12.2020. līdz 31.12.2021.