Par projektu “e-TAP”

Projekta nosaukums latviski: Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

Projekta nosaukums angliski: Fit and feasibility trial of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (for 5 to 15 years-old students)

Latvijas Zinātnes padomes projekta numurs: lzp-2020/2-0277

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs). Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Projekta iesaistīti 4 eksperti (divas maģistrantes un divas doktorantes), trīs vecākie eksperti (LU docenti un profesori) un trīs vadošie pētnieki. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji no visas Latvijas tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē.

Vairāk par projektu: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/digitalas-macibu-programmas-piemerotibas-un-istenojamibas-izpete-jauniesu-tikumiskajai-audzinasanai-latvijas-izglitibas-iestades-no-5-lidz-15-gadu-vecuma/