10. - 12. KLASES SKOLĒNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA

Dārgie skolotāji! Šī ir vidusskolas programma aprobēšanai. Programma tiek aprobēta no 2023. gada novembra līdz 2024. gada aprīlim.

 • Sadaļā “Metodisks ievads vidusskolas programmai” atradīsiet noderīgu informāciju programmas īstenošanai klasē.
 • Sadaļa “Atbalsta materiāls aprobācijai” domāta skolotājiem, kas pieteicās aprobācijai un piedalās tajā.

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri par programmu, uzrakstiet droši e-pastu programmas vadītājam (manuels.fernandezs@lu.lv). Paldies!

Cienījamie skolotāji! Paldies par interesi īstenot tikumiskās audzināšanas programmu “e-TAP+”!

Iesakām vispirms skatīties programmas vispārīgajos metodiskajos norādījumos (https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/skolotaju-metodiskie-materiali/) un izmantot tos nodarbību īstenošanas gaitā. Tālāk tekstā tiek izklāstīti daži metodiskie norādījumi, kas ir specifiski vidusskolai.

Dialoģiskā pieeja

Īstenojot programmu, jāņem vērā vidusskolas specifika. Jaunieši, kuri mācās no 10. līdz 12. klasei, kļūst arvien patstāvīgāki savā domāšanā un rīcībā. Tāpēc programmas pamatā ir izvēlēta dialoģiskā pieeja. Tas nozīmē cienīt katru mācību procesa dalībnieku, ievērot sarunās ar skolēniem līdzvērtību, pievērst uzmanību gan katra jaunieša individuālajai savdabībai un iniciatīvai, gan kopējiem mērķiem, veidojoties draudzīgai, bet vienlaikus lietišķai un tikumiskajā izaugsmē ieinteresētai gaisotnei nodarbībās, sekmējot atvērtību jaunajam. Dialogs var veidoties ne tikai starp sarunas dalībniekiem klasē, bet arī katram dalībniekam ar tām vērtībām, personībām un pieejām, kas tiek piedāvātas mācību materiālos. Ideālā gadījumā šāds iekšējs dialogs var turpināties skolēna apziņā arī pēc nodarbībām - apdomājot izrunāto vienatnē.

Šajā vecuma posmā jaunietim pamazām nostiprinās jauna vērtību sistēma. Ja pusaudžu gados nereti var vērot nepārdomātu pretestību tām normām un vērtībām, ko piedāvā ģimene, skola un sabiedrība, tad vidusskola ir īstais laiks, lai pārdomātu savas attieksmes un vērtību sistēmas racionālos pamatojumus. Tāpēc svarīgi izrunāt sasāpējušas problēmas, ļaut skolēniem izteikties, diskutēt, vienlaikus piedāvājot paraudzīties uz problēmām no cita skatu punkta, piemēram, analizējot konfliktu un problēmu iespējamos risinājumu veidus un metodes, iepazīstot vēsturiskās pieredzes gadījumus, pārdzīvojot un izvērtējot dažādus mākslas tēlus, Latvijas kultūras mantojumu, citu kultūru pieredzi, ievērojamu cilvēku rīcību un dzīves stāstus, kā arī analizējot mūsdienu izaicinājumu perspektīvas, ļaujot vaļu iztēlei un modelējot savu vai visas sabiedrības iespējamo izaugsmi, domājot par vērtībām un tikumiem, kuri nepieciešami cilvēces harmoniskai attīstībai.

Līdzsvars

Programmas īstenošanā jāpanāk līdzsvars starp redzes loka paplašināšanu un uzticības vides veidošanos. Šajā vecuma posmā prioritāte audzināšanas procesa sākumā ir uzticības gaisotnei, lai ikviens skolēns jūtas uzklausīts un pieņemts.

Ar pārrunām un argumentētām diskusijām var rosināt skolēnus domāt racionālāk. Svarīgi, ka skolotājs klausās un ļauj izteikties, lai pats skolēns saprastu un kritiski izvērtētu savu domu gājienu, kā arī trenētu spēju ar atvērtību ieklausīties gan citu skolēnu viedoklī, gan piedāvātajā stundas materiālā.

Programmas un nodarbību struktūra

Audzināšanas programma ir strukturēta katrā klasē četrās daļās: “Plaukstošas personības”, “Plaukstošas attiecības”, “Sabiedrības uzplaukums” , “Uzplaukums digitālā vidē”. Uzplaukums jeb izaugsme sākas ar katra indivīda personības un tikumu attīstību, bet tas nav iespējams bez attiecību veidošanas ar citiem, kas savukārt palīdz sabiedrības kopējam uzplaukumam, īpaši mūsdienu tehnoloģiju jomā, kas ir jauns izaicinājums audzinātājiem, vecākiem un pašiem jauniešiem. Tāpēc īpaša vērība pievēršama tieši vērtību jautājumiem un uzvedībai digitālajā vidē. Vidusskolas tēmu un nodarbību sarakstu skatīties šeit  

Katras nodarbības sākumā ir ierosmes materiāls, kas var palīdzēt ieinteresēt skolēnu konkrētajā problēmā vai vērtībā. Gan nodarbības sākumā, gan aktivitātēs svarīgi ir dot iespēju izpausties emocionālai reakcijai, izraisīt vērtību pārdzīvojumu, kas tomēr tālāk tiek papildināts ar racionālu analīzi, argumentētām pārrunām. Katra nodarbība beidzas ar refleksiju par apgūto un pārdzīvoto. Katrā nodarbībā ir vismaz viena vai vairākas aktivitātes, kas vērstas tieši uz tikumu praktizēšanu, to nozīmes apjēgšanu un motivāciju tikumiski pilnveidoties. Dažās nodarbībās ir ierosinājumi veikt kādu izpētes darbu arī ārpus nodarbībām: mājās vai citviet. Tas ir būtiski, ņemot vērā to, ka audzināšanas mērķis ir panākt skolēnu aktīvu ieinteresētību ne tikai savā tikumiskajā izaugsmē, bet iesaistīšanos arī savas tuvākās vides izkopšanā, attiecību veidošanā un visas sabiedrība attīstībā. Audzināšana nebeidzas ar skolu, tur tā tikai sākas.

Nodarbību daudzveidīgums

Nodarbības un aktivitātes ir daudzveidīgas. Parasti ievada aktivitātes skolotājam neprasīs īpašu sagatavotību. Tajās tiek piedāvāti materiāli (video, citāti, nelieli klases eksperimenti) tēmas aktualizēšanai un skolēnu intereses izraisīšanai. Tajās svarīgi izcelt tēmas nozīmīgu un aktualitāti un mudināt skolēniem iesaistīties tēmas izpētē.

Ņemot vērā vidusskolēnu vispārīgo interesi par eksistenciālajiem jautājumiem, programmas četru lielo dimensiju ietvarā ir vairākās nodarbības nozīmīgu eksistenciālo jautājumu apjēgšanai: “kas es esmu?”, “kāds es esmu?”, “kāds es vēlos būt?”, “kas mani padara vērtīgu?”, “kā būt laimīgam?”, “kā pastāvēt ciešanās un grūtībās?”, “ kā veidot attiecības?”, “kā risināt konfliktus?”, “kas ir patriotisms un kā to paust?”, “kā palīdzēt veidoties taisnīgākai sabiedrībai?”, “kā rūpēties par apkārtējo vidi un risināt ekoloģiskas problēmas” u.tml. Skolotājs var gatavoties tam, pats pārdomājot šīs tēmas iepriekš, jo katram ir sava pieredze par šādām tēmām, no kuras var smelties, lai veidotu cieņpilnu un atraktīvu diskusiju klasē.

Ir nodarbības, kurās akcents ir uz diskusijām pāros, grupās vai visā klasē. Skolotājs var sagatavoties tam, pašam reflektējot personīgi par piedāvātajiem jautājumiem pirms nodarbības, paredzot skolēnu iespējamās atbildes un sagatavojot dažus diskusiju rosinošos komentārus.

Citās nodarbībās uzsvars ir uz kultūras zināšanām, kas pavērtu skolēniem jaunas perspektīvas tēmas apspriešanai. Tā kā ļoti mazā skaitā Latvijas skolu jauniešiem ir iespēja iepazīties ar filozofijas, reliģiju vēstures un ētikas jautājumiem padziļināti, programmā ir ietvertas aktivitātes, kas var palīdzēt ieinteresēt skolēnus un saskatīt dziļākas vērtību dimensijas. Šādu nodarbību gatavošanā skolotāji ir aicināti sadarboties ar literatūras, kultūras pamatu, sociālo zinību vai filozofijas skolotājiem (ja tādi ir skolā), īstenojot starpdisciplināru integritātes pieeju, caurviju principu un multidisciplinaritāti. Dažās nodarbībās tiek arī piedāvātas padziļinājuma aktivitātes skolēniem un materiāli skolotājiem, ko var izmantot atkarībā no klases priekšzināšanām un līmeņa.


***

Programmas autoriem ir pārliecība, ka - kopīgi ar skolotājiem strādājot pie skolēnu morālās izaugsmes, kā arī piedāvātās programmas pilnveides - mēs visi piedalāmies labākas Latvijas un labākas pasaules veidošanā!

Tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP+” aprobācija notiek Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūta īstenotā un Latvijas Zinātņu Padomes finansētā pētījuma "Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)" ietvaros. 

Aprobāciju īsteno līdz 2024. gada 30. aprīlim (informācija par pieteikšanos pieejama šeit). Šajā sadaļā tiek piedāvāti ieteikumi un materiāli aprobācijas procesa atvieglošanai:

 1. Aprobācijas procesa vispārīgais apraksts: sk. šajā dokumentā ;
   
 2. Mentori: katram dalībniekam ir savs mentors. [Dalībniekiem: ja neesat saņēmuši mentora vēstuli un ja tā nav iekritusi atkritnē, lūdzu dodiet ziņu aprobācijas vadītājai Gunitai Elksnei: gunita.elksne@lu.lv];
   
 3. Atgriezeniskā saite: lai kopīgi pilnveidotu programmu, katrs dalībnieks sniedz atgriezenisko saiti uzreiz pēc katras novadītās nodarbības, aizpildot anketu (A). Arī pēc katras pilnās tēmas vadīšanas (vai pēc pēdējās nodarbības aprobācijas) dalībnieki izsakās par tēmu un programmu kopumā, aizpildot otro anketu (B). Projekta pētnieki un eksperti analizē sniegto informāciju un to izmanto programmas pilnveidei.
  • (A) Anketa, ko skolotāji aizpilda uzreiz pēc katras nodarbības: https://forms.office.com/e/RuW8hn2eY7  [Dalībniekiem: ja Jūs veicat kādus labojumus stundas/nodarbības plānā, prezentācijā un/vai materiālā (piem., pamanāt gramatikas vai drukas kļūdas, veicat korekcijas aktivitāšu aprakstos u.c.), lūdzu, sūtiet Jūsu mentoram savus labotos failus e-pastā!]
  • (B) Anketa, ko aizpilda pēc katras pilnās tēmas pasniegšanas:https://forms.office.com/e/q4csJXsCFc 

Lai iedvesmotos projekta īstenošanai, var noskatīties īsu sižetu TV3 raidījumā “900 minūtes”: 

vai lasīt interviju ar programmas vadītāju “Zinātnes vēstnes

Tēma - Kas es esmu? Kāds es esmu? (Tēmas pārskats )


Tēma - Ar ko kopā es esmu? (Tēmas pārskats)


Tēma - “Es” sabiedrībā un pasaulē (Tēmas pārskats)


Tēma - “Es” digitālajā vidē (Tēmas pārskats)

 

Tēma - Kāds es vēlos būt? (Tēmas pārskats )


Tēma - Kāds es esmu un vēlos būt attiecībās? (Tēmas pārskats)


Tēma - Attiecības, sabiedrība un taisnīgums (Tēmas pārskats)


Tēma - Attīstība digitālajā pasaulē (Tēmas pārskats)

 

Tēma - Kāpēc es esmu? (Tēmas pārskats )


Tēma - Ar ko es gribētu būt? (Tēmas pārskats)


Tēma - Lokālais un globālais​​​​​​​ (Tēmas pārskats)


Tēma - Jēga, attiecības un globalizācija internetā (Tēmas pārskats)

 

Tikumiskās audzināšanas programma vidusskolai ‘e-TAP+’ izveidota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, Projekta nr. lzp-2021/1-0385