Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)

2021. gadā LZP projekta ietvaros tapa skolēnu tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP”  (no 5 gadu vecumā līdz 9. klasei) [https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/]. Jaunā projekta mērķi ir:  1) programmas “e-TAP” efektivitātes izpēte; un 2) tās pilnveidošana, izveidojot materiālus 10.-12. klasei un digitalizējot 7.-9. klases materiālus (ar interaktivitāti) . 

Programmas efektivitātes izpētei tiks veikts longitudināls pētījums (3 gadi) trīs pamatizglītības vecumposmos (1.-3., 4.-6. un 7.-9. klasēs), izmantojot eksperimentālu dizainu (trīs kontroles grupas un trīs eksperimenta grupas). Programmas pilnveidošanā papildināto un digitalizēto materiālu piemērotība un īstenojamība tiks izpētīta, pilotējot materiālus vismaz trīs izglītības iestādēs. Programmas īstenotāji – pamatskolas un vidusskolas skolotāji – tiks iesaistīti piemērotības, īstenojamības un efektivitātes izpētē, izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi.

Projekta rezultātā seši raksti tiks iesniegti vai pieņemti publicēšanai WoS, SCOPUS vai ERIH+ zinātniskajos izdevumos. Līdz projekta beigām plānots arī sekmīgi aizstāvēt vismaz vienu maģistra darbu. Sadarbībā ar izglītības politikas veidotājiem programma “e-TAP” tiks izplatīta visos Latvijas reģionos, izmantojot arī projekta digitālo platformu. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti no pirmsskolas līdz 12. klasei Latvijas izglītības iestādēs, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts nr. lzp-2021/1-0385

"Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)" (01.12.2020-31.12.2021)

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs).

Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, īstenotāji – pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji – tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē.

Balstoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, kas tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, digitālās mācību programmas saturs un pasniegšanas metodes tiks pilnveidotas, lai uzlabotu programmas īstenošanas kvalitāti. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs digitālajā vidē, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.

Projekta Nr. lzp-2020/2-0277; LU reģistrācijas Nr: LZP2020/95

Skolēnu morālo ieradumu veidošanās Latvijas skolās (ARETE-SCHOOL). Postdoctoral research (01.11.2017–31.10.2020)

Projekta mērķis:

Sekmēt jauniešu personisko izaugsmi, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu.

Vairāk informācijas iespējams atrast šeit:

Tikumu ētikas balstītais Horizont 2020 projektā VIRT2EU

Latvijas Universitāte piedalās Horizont 2020 projekta VIRT2EU, kas balstās uz tikumu ētikas pieeju un gatavo tikumu ētikas speciālistus veselības un izglītības nozarēs. Projekts organizē kursu, kura mērķis ir praktiski apgūt inovatīvas metodes pētniecības ētikas un RRI pasniegšanai dažādās zinātņu nozarēs, kursu dalībniekiem būs pieeja arī projekta ietvaros speciāli izstrādātiem metodiskajiem materiāliem.

Vairāk par projektu:

Pedagogu profesionālās pilnveides programma skolas vadītājiem par vērtību un tikumisko audzināšanu

Programma “Atbalsts skolas vadībai skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā” piedāvā skolas vadības komandām zinātnē balstītas atbalsts skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas jomā, ņemot vērā izglītības saturā reformas projekta ‘Skola 2030’ nostādnes par vērtībām un tikumisko audzināšanu un starptautisko pieredzi šajā jomā. Tā tiek īstenota sadarbība ar Pierīgas izglītības pārvaldi un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru.

Vairāk informācijas: