"Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)" (01.12.2020-31.12.2021)

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs).

Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, īstenotāji – pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji – tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē.

Balstoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, kas tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, digitālās mācību programmas saturs un pasniegšanas metodes tiks pilnveidotas, lai uzlabotu programmas īstenošanas kvalitāti. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs digitālajā vidē, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.

Projekta Nr. lzp-2020/2-0277; LU reģistrācijas Nr: LZP2020/95

Skolēnu morālo ieradumu veidošanās Latvijas skolās (ARETE-SCHOOL). Postdoctoral research (01.11.2017–31.10.2020)

Projekta mērķis:

Sekmēt jauniešu personisko izaugsmi, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu.

Vairāk informācijas iespējams atrast šeit:

Tikumu ētikas balstītais Horizont 2020 projektā VIRT2EU

Latvijas Universitāte piedalās Horizont 2020 projekta VIRT2EU, kas balstās uz tikumu ētikas pieeju un gatavo tikumu ētikas speciālistus veselības un izglītības nozarēs. Projekts organizē kursu, kura mērķis ir praktiski apgūt inovatīvas metodes pētniecības ētikas un RRI pasniegšanai dažādās zinātņu nozarēs, kursu dalībniekiem būs pieeja arī projekta ietvaros speciāli izstrādātiem metodiskajiem materiāliem.

Vairāk par projektu:

Pedagogu profesionālās pilnveides programma skolas vadītājiem par vērtību un tikumisko audzināšanu

Programma “Atbalsts skolas vadībai skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā” piedāvā skolas vadības komandām zinātnē balstītas atbalsts skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas jomā, ņemot vērā izglītības saturā reformas projekta ‘Skola 2030’ nostādnes par vērtībām un tikumisko audzināšanu un starptautisko pieredzi šajā jomā. Tā tiek īstenota sadarbība ar Pierīgas izglītības pārvaldi un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru.

Vairāk informācijas: