Ieradumi (habits):

Brīvi un apzināti attīstīts un ar laiku nostiprināts izjušanas, domāšanas un rīcības veids, kas var izpausties jebkurā, arī nezināmā, situācijā.

Morālais ieradums (moral habit): ieradums, kas atbilst morālajām vērtībām un palīdz tās īstenot dzīvē.
Sinonīms: tikums.

Personība (personality):

Cilvēka īpašību kopums, t. sk. temperamenta un rakstura īpašības, kam raksturīga aktīva, apzināta attieksme pret pasauli un pret citiem.

Raksturs (character):

Morāli vērtējamo personības iezīmju kopums, ko veido cilvēka morālie ieradumi (t. i., tas veidojas brīvi un apzināti visa mūža garumā).

Temperaments (temperament):

Noturīgs iedzimto vai agrīnā bērnībā veidoto personības individuālo īpašību kopums, kas spontāni izpaužas emocijās un reakcijās.

Tikums (virtue):

Labs morālais ieradums, kas balstās apgūtās un sev pieņemtās morālajās vērtībās, mudina cilvēku brīvi, dabiski un stingri iestāties par morālo labumu un to īstenot jebkurā, arī nezināmā, situācijā, iegūstot prieku, tā darot. “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” minētie tikumi: atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

Vērtības (values):

Priekšstats, zināšanu kopums par priekšmetu / parādību pozitīvajām īpašībām, kas ir nozīmīgas cilvēkam vai kopienai.

Morālās vērtības (moral values): zināšanu kopums, kas attiecas uz izpratni par ētiski pieņemamo vai noraidāmo, par labo un slikto. “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” minētās vērtības: dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.

Papildu informācija:

Rakstā "Par tikumiskās audzināšanas jēdzienu izpratni" ir pieejami papildu izskaidrojumi par šiem jēdzieniem, kā arī jautājumi jēdzienu atšķiršanai un bieži atrodami pārpratumi (SKATĪT RAKSTU)