Noslēdzas tikumiskās audzināšanas projekts ‘e-TAP’

Beidzot Latvijas izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem tiek piedāvāti gan klātienē, gan attālinātajā mācību procesā izmantojami, zinātnē balstīti strukturēti, pārdomāti un izglītojoši mācību materiāli (stundu plāni, prezentācijas, izdales materiāli, video, u.c.), kas nodrošina tikumu praktizēšanas iespējas un izpratnes veidošanos par tikumisko audzināšanu un tās aspektiem.

Divi tūkstoši divdesmit pirmā gada decembrī noslēdzās LZP zinātnieku individuālais projekts ‘e-TAP’ "Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)" (01.12.2020-31.12.2021).

Par spīti lielajiem izaicinājumiem attālinātajā mācību procesa laikā, pateicoties 259 skolotāju no 79 skolām visā Latvijā brīvprātīgas iesaistes, programma tika pilnveidota, ņemot vērā pedagogu sniegto atgriezenisko saiti ar komentāriem, ieteikumiem un idejām no pilotēšanas pieredzes par programmas īstenošanu arī pandēmijas apstākļos. Programmas aprobācijā pedagogus iedrošināja un atbalstīja, kā arī lielu interesi par piedāvātajiem materiāliem izrādīja arī izglītības iestāžu vadības pārstāvji.

Pedagogi savos komentāros akcentēja šādas programmas nepieciešamību un tās nozīmīgumu: “Stiprā puse ir tas, ka tāda programma vispār tiek piedāvāta. Pēc Skola2030 piedāvājuma sanāk tā, ka skolotājiem pašiem ļoti daudz kas jāizstrādā stundām.” , “Jāatzīmē, ka šis projekts ir izdevies. Esmu runājis arī ar citiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šīs programmas materiālu aprobācijā, visi uzskata, ka programmas materiāli ir ļoti labi izstrādāti, vērtīgi, fleksibli un izmantojami starpdisciplināri, nodrošinot starppriekšmetu saikni.”

Šie materiāli var būt lielisks atbalsts ne tikai pieredzējušiem pedagogiem, bet arī tiem, kuriem ir pirmā pieredze darbā ar audzināmo klasi: “Materiāli ir vienkārši burvīgi, es pati kā klases audzinātāja nekad tik vērtīgi nevarētu sastādīt klases audzināšanas stundas plānu.”

Projekta ietvaros, pēc programmas aprobācijas, tika organizētas piecas fokusa grupu diskusijas ar skolotājiem un izglītības politikas veidotājiem, kas projekta komandai deva impulsu programmas pilnveidošanai 2021. gada vasarā. Šobrīd programmas “beta” variants ir pabeigts un brīvi pieejams programmas vietnē (https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/).

Projektam noslēdzoties pedagogiem tiek piedāvāti 120 detalizēti stundu plāni ar prezentācijām un atbalsta materiāliem no pirmsskolas līdz 9. klasei. Projekta gaitā tapusi brīvpieejas tiešsaistes resursu datu bāze morālajai audzināšanai latviešu valodā, ko varēs izmantot ar vienkāršu meklēšanas aplikāciju, kā arī programmas video apmācība un apjomīgs dokuments – “e-TAP un Skola2030 tematisko atbilstību saraksts”, kas atvieglos programmas “e-TAP” materiālu izmantošanu transversāli Skola2030 programmas ietvaros (sk. šeit: [Rīki programmas izmantošanai] ). Programmas materiāli tika arī indeksēti mācību resursu krātuvē mape.skola2030.lv un LU PPMF platformā “DigiKlase” (sk. https://blogi.lu.lv/manuels/2021/12/24/tikumiskas-audzinasanas-materiali-indekseti-macibu-resursu-kratuves/).

“Projekta noslēgums ir tikai neliela pauze pirms darba turpināšanas”, atzīst projekta vadītājs vadošais pētnieks Dr. Manuels Fernandezs: ”Pateicoties šai lieliskajai komandai un skolotāju nerimstošai atsaucībai, Latvijas Zinātnes padomes stingra konkursa kārtībā ir piešķīrusi 3 gadu grantu programmas ‘e-TAP’ papildināšanai ar materiāliem vidusskolai un tās efektivitātes un digitalizācijas iespēju izpētei, kas norāda uz šī kopīgā darba nepieciešamību skolēnu vispusīgam uzplaukumam un sabiedrības labumam.

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277. 

Dalīties